Skola

Skola

Vår vision

”Våra elever ska inte behöva välja mellan att ha roligt och lära sig nytt. För oss är värdefull utbildning när vi lägger grunden för elever som ser till sitt och andras bästa, vågar vara nyfikna och utvecklas akademiskt.

Lilla Djurgårdsakademien

Lilla Djurgårdsakademien är en icke-vinstdrivande lågstadieskola med särskild kompetens inom kärnämnena svenska, matematik och engelska.

Skolan följer läroplan för grundskola (Lgr-22) och är öppen för alla. Utgångspunken för undervisningen är att ingen ska behöva välja mellan att ha roligt och att lära sig nytt.

Forskningen visar tydligt att tidiga insatser har stor betydelse för elevernas språkutveckling och självförtroende. Vi vill ta vara på den insikten, skapa något nytt och strävar efter att bygga en skola i framkant. För att ge eleverna möjlighet att växa och lära är vi en liten skola med ca 17 elever i varje klass från förskoleklass till och med årskurs tre. Det ger oss förutsättningarna att arbeta systematiskt och strukturerat med mer tid till huvudämnena svenska, matematik och engelska.

Nyfikenhet som drivkraft för lärande

Vi arbetar utifrån att alla barn utvecklas holistiskt och därför använder vi individanpassade och varierande undervisningsmetoder som utmanar alla elever oavsett om det går lätt eller om det är lite svårare. Det ger alla elever en chans att växa och lära nytt.

Nyfikenhet och lust är drivkrafter för lärande på skolan. Våra pedagoger och personal är outtröttliga i sin energi, tillför entusiasm, strategier och knep för att injicera eleverna med självförtroende och det ramverk de behöver för att växa och lära sig nytt. Genom skolans pedagogiska modell visar vi våra elever nya sätt att lära och hjälper dem att växa, känna trygghet och stärka sin självkänsla.

Läsa-skriva-räkna-garanti

På skolan erbjuder vi en utökad timplan. Det innebär att eleverna har fler undervisningstimmar än ordinarie timplan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för fördjupande kunskaper likväl som tid för repetition.

Skolan arbetar efter en pedagogisk modell som ursprungligen kommer från England och delvis har modifierats för svensk läroplan. Vår pedagogiska modell präglar all undervisning på skolan. Vi arbetar utifrån en tydlig pedagogisk idé och lektionsdesign kopplat till kunskapskraven i årskursen.

Undervisningen genomförs alltid i tydliga steg för att säkerställa att eleverna förstår syftet med undervisningen och deltar aktivt i sin egen och klasskamraternas lärandeprocess. En viktig förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas både akademiskt och som individ samt tillgodogöra sig kunskaper som består över lång tid.

Konkret innebär det ett större fokus på själva lärandeprocessen där till exempel ämnet svenska är indelat i tre block läsa, skriva och stava. I matematiken arbetar vi på samma vis med taluppfattning/räknesätt, rumsuppfattning/mätning och problemlösning.

I svenska fokuserar vi på att utveckla avkodningsstrategier för läsning, ljudfärdigheter, avkodning av ord, läsförståelse och utökade skrivkunskaper. Utöver Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd genomför vi löpande screening i Lexplore av samtliga elever i årskurs 1-3 för att ge elever och föräldrar en god bild av elevens individuella språk- och läsutvecklingen.

Inom matematiken fokuserar vi på att minnas numeriska fakta, göra abstrakt lärande mer konkret, strategier och ramverk för problemlösning samt öka förståelsen för problemformulering vid lästal. Utöver Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd använder vi Libers kartläggningsmaterial ”Tummen upp!” i matematiken för samtliga elever i årskurs 1-3.

Rektors ord”Skolans gyllene regel är att lärande får stå i centrum”

Rektor på Lilla Djurgårdsakademien är Jessica Nilsson. Hon kommer närmast från Christinaskolan på Lidingö och har en gedigen erfarenhet av allt som rör nystart av skola. Hon är själv lärare i grunden och brinner för barns utveckling. Hon är van att leda skolverksamheter och arbetsgrupper samt är en mycket omtyckt ledare med fokus på dialog och samverkan.

Rekryteringen av ny rektor speglar att det varit viktigt att våga tänka nytt. Skolans styrelse har en ambitiös plan för skolan som en inspirationskälla till vad utbildning och bildning kan vara för våra elever och men även hur skola kan se ut i framtiden.

På frågan hur Jessica ser på sitt uppdrag för Lilla Djurgårdsakademien svarade hon att skolan är sprungen ur en djärv idé om små klasser och en pedagogisk modell som fokuserar på elevens individuella utveckling. Vi vill skapa något nytt här och strävar efter att bygga en skola i framkant. Jag ser hemskt mycket fram emot att få vara en del av den resan.

Som rektor vill jag arbeta för en skola som väcker den vetgirighet, nyfikenhet och det självförtroende som bara lärande och kunskap kan ge. En trygg och utvecklande lärmiljö där samarbete, kommunikation och gott ledarskap är verksamhetens ryggrad.

”Vår vision är att våra elever inte ska behöva välja mellan att ha roligt och lära sig nytt. För oss är värdefull utbildning när vi lägger grunden för elever som ser sitt och andras bästa, vågar vara nyfikna och utvecklas akademiskt”

Jag vill leda en skola där det råder likvärdighet och samsyn i det pedagogiska uppdraget och där vi som skola visar omsorg om elevens välbefinnande och utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt.

Vi som skola kan inte göra det själva! Det finns ett afrikanskt uttryck som jag personligen håller varmt om hjärtat: ”It takes a village to rase a child”. Med det vill jag säga att det är viktigt för mig som rektor att vi vuxna, medarbetare tillsammans med er vårdnadshavare samarbetar kring barnen. För att lyckas med det värnar jag om gott samarbete och en tät dialog mellan hem och skola.

Jessica Nilsson

Rektor Lilla Djurgårdsakademien, jessica@lda.nu.