Skola

Skola

Vår vision

”Våra elever ska inte behöva välja mellan att ha roligt och lära sig nytt. För oss är värdefull utbildning när vi lägger grunden för elever som ser till sitt och andras bästa, vågar vara nyfikna och utvecklas akademiskt.

Lilla Djurgårdsakademien

Lilla Djurgårdsakademien är en icke-vinstdrivande lågstadieskola med särskild kompetens inom kärnämnena svenska och matematik.

Skolan följer läroplan för grundskola (Lgr-11) och är öppen för alla. Utgångspunken för undervisningen är att ingen ska behöva välja mellan att ha roligt och att lära sig nytt.

Forskningen visar tydligt att tidiga insatser har stor betydelse för elevernas språkutveckling och självförtroende. Vi vill ta vara på den insikten, skapa något nytt och strävar efter att bygga en skola i framkant. För att ge eleverna möjlighet att växa och lära är vi en liten skola med ca 15 elever i varje klass från förskoleklass till och med årskurs tre. Vi planerar även att utöka verksamheten med ett mellanstadium hösten 2022. Det ger oss förutsättningarna att arbeta systematiskt och strukturerat med mer tid till huvudämnena svenska och matematik.

Pedagoger och personal

Våra pedagoger och personal är outtröttliga i sin energi, tillför entusiasm, strategier och knep för att ge eleverna självförtroende och det ramverk de behöver för att växa och lära sig nytt. Vi visar våra elever nya sätt att lära och hjälper dem att växa, känna trygghet och stärka sin självkänsla. Vi uppmuntrar alltid våra elever att vara aktiva, att ta eget ansvar och våga dela med sig av sina tankar och idéer. Då blir allting möjligt!

PedagogikProva igen! Olika undervisningsmetoder

”Jag kan inte!” är tre ord som vi ofta hör i en värld där barn jämför sig med varandra, vare sig det gäller att knyta sina skor eller rabbla multiplikationstabellen. Det är tre ord fyllda av misslyckanden och en rädsla för att i framtiden inte kunna lära sig. Men det behöver inte vara så. 

“Du kanske kan pröva att göra så här?” är istället vår utgångspunkt när vi tar reda på vad elever kan göra och när vi arbetar utifrån det. Om eleverna inte kan lära sig på ett sätt, så har vi möjlighet och resurser att prova en annan metod, och sen kanske ännu en. Undervisningen innehåller en stor variation av metoder för att nå, inspirera och utmana alla i klassrummet. Undervisningen är systematisk, strukturerad och väl beprövad.

Demokrati och delaktighet

För oss är det viktigt att skapa en demokratisk skola där elever, föräldrar och pedagoger känner sig delaktiga. Genom aktiva elevråd, föräldraråd och pedagogsamverkan skapar vi förutsättningar för en skola att trivas i.

Läsa-skriva-räkna-garantin

En dag på Lilla Djurgårdsakademien ska vara trygg och lärorik. Skolan arbetar efter en pedagogisk modell med särskilt fokus på ämnena svenska och matematik. Konkret innebär det att ämnet svenska är indelat i tre block läsa, skriva och stava. I matematiken arbetar vi på samma vis med taluppfattning/räknesätt, rumsuppfattning/mätning och problemlösning.

Undervisningen genomförs alltid i tydliga steg för att säkerställa att eleverna förstår lärandeprocessen och syftet med undervisningen. Viktigt är också att eleverna alltid deltar aktivt i alla delar av undervisningen för att säkerställa att eleverna utvecklas.

I svenska fokuserar vi på att utveckla avkodningsstrategier för läsning, ljudfärdigheter, avkodning av ord, läsförståelse och utökade skrivkunskaper. Utöver Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd genomför vi löpande screening i Lexplore av samtliga elever i årskurs 1-3 för att ge elever och föräldrar en god bild av elevens individuella språk- och läsutvecklingen.

Inom matematiken fokuserar vi på att minnas numerisk fakta, göra abstrakt lärande mer konkret, strategier och ramverk för problemlösning samt öka förståelsen för problemformulering vid lästal.

Vi erbjuder en utökad timplan på skolan. Det innebär att eleverna har fler undervisningstimmar än ordinarie timplan för att ge elever förutsättningar att fördjupa sina kunskaper eller få extra tid till repetition.

Rektors ord”Skolans gyllene regel är att lärande får stå i centrum”

Rektor på Lilla Djurgårdsakademien är Jessica Nilsson. Hon kommer närmast från Christinaskolan på Lidingö och tar över rektorsrollen från och med hösten 2021. Jessica har en gedigen bakgrund vad gäller nystart av skola och allt vad det innebär med uppstartsverksamhet från Christinaskolan. Hon har mångårig erfarenhet inom pedagogik och barns utveckling. Hon är van att leda skolverksamheter och arbetsgrupper samt är en mycket omtyckt ledare med fokus på dialog och samverkan.

Rekryteringen av ny rektor speglar att det varit viktigt att våga tänka nytt. Skolans styrelse har en ambitiös plan för skolan som en inspirationskälla till vad utbildning och bildning kan vara för våra elever och men även hur skola kan se ut i framtiden.

På frågan hur Jessica ser på sitt uppdrag för Lilla Djurgårdsakademien svarade hon följande. Skolan är sprungen ur en djärv idé om små klasser och en pedagogisk modell som fokuserar på elevens individuella utveckling. Vi vill skapa något nytt här och strävar efter att bygga en skola i framkant. Jag ser hemskt mycket fram emot att få vara en del av den resan.

Som rektor vill jag arbeta för en skola som väcker den vetgirighet, nyfikenhet och det självförtroende som bara lärande och kunskap kan ge. En trygg och utvecklande lärmiljö där samarbete, kommunikation och gott ledarskap är verksamhetens ryggrad.

”Vår vision är att våra elever inte ska behöva välja mellan att ha roligt och lära sig nytt. För oss är värdefull utbildning när vi lägger grunden för elever som ser sitt och andras bästa, vågar vara nyfikna och utvecklas akademiskt”

Jag vill leda en skola där det råder likvärdighet och samsyn i det pedagogiska uppdraget och där vi som skola visar omsorg om elevens välbefinnande och utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt.

Vi som skola kan inte göra det själva! Det finns ett afrikanskt uttryck som jag personligen håller varmt om hjärtat: ”It takes a village to rase a child”. Med det vill jag säga att det är viktigt för mig som rektor att vi vuxna, medarbetare tillsammans med er vårdnadshavare samarbetar kring barnen. För att lyckas med det värnar jag om gott samarbete och en tät dialog mellan hem och skola.

Jessica Nilsson

Rektor Lilla Djurgårdsakademien, jessica@lda.nu.