Elevhälsa

Elevhälsa

En viktig del i arbetet med att skapa personaliserad undervisning är dels våra små elevgrupper och dels hur vårt elevhälsoteam (EHT) arbetar hos oss. Varje dag arbetar de aktivt med skolans pedagogiska modell, stöttar våra lärare och är ute i verksamheten där eleverna finns.

På skolan arbetar ansvarig lärare, elevhälsoteam och fritidshem tvärdisciplinärt. Fokus för arbetet är barnet i centrum med samförstånd och samordning utifrån läroplanens centrala innehåll som grund för arbetet.

Var befinner sig eleven?

Vi har en pedagogisk ledningsgrupp som består av rektor, specialpedagog, lärare och ansvarig för fritidshemmet som aktivt arbetar för att se hela barnet hela dagen och säkerställa att arbetet med skolans pedagogiska modell, design av lärandeupplevelser, stöttning av lärare, elever och vårdnadshavare genomförs med god kvalitet. Det är ett förebyggande arbete som är mer omfattande och genomgående än på många andra skolor idag.

Vid varje skolstart genomför samtliga elever en kartläggning för att identifiera elevernas individuella utgångspunkt för lärande. Arbetet med att förstå elevernas individuella förutsättningar för lärande sammanställs i elevernas individuella utvecklingsplan (IUP) som är ett levande arbetsdokument. På skolan arbetar vi med en utökad IUP som tydligt beskriver elevens behov för att kunna ha en god lärandeprocess, lärstil som beskriver på vilket sätt eleven bäst tar till sig nya kunskaper, sociala och akademiska mål för terminen och läsåret utifrån kunskapskraven för årskursen samt skriftliga omdömen som eleven får med sig hem vid läsårets slut.

Konkret innebär det att våra lärare och pedagoger tillsammans med vårt elevhälsoteam, utöver skolverkets bedömningsstöd i svenskan och matematiken, följer upp alla elever i årskurs 1-3 regelbundet i Lexplore och med kartläggningsmaterialet ”Tummen upp!” i matematiken. Även förskoleklassen genomför en kartläggning enligt Bornholmsmodellen och bedömningsstödet hitta ”Hitta språket” i svenskan samt ”Hitta matematiken” i just matematiken.

Genom att löpande ha en mycket god förståelse för elevens personliga sociala och akademiska utvecklingstakt har vi de bästa förutsättningarna för att skapa lärandeupplevelser för hållbart lärande och ge eleverna en bra grund för resten av skoltiden.

Specialiserad undervisning

Alla barn utvecklas holistiskt. Det vill vi ta vara på i vår verksamhet. Våra lärare och specialiserade elevhälsoteam har lång erfarenhet och kunskap inom kärnämnena svenska, matematik och engelska samt hur vi skapar personaliserad lektionsdesign för våra elevgrupper som är direkt kopplade till läroplanen. Det gör att vi kan leva upp till vår vision att eleverna hos oss inte ska behöva välja mellan att ha roligt och lära nytt.

All verksamhet på skolan utgår från vår pedagogiska modell, den senaste vetenskapliga forskningen inom pedagogik i kombination med en öppenhet för att vi lär oss av våra elever och deras berättelser varje dag.

Samarbete med Barnsjukhuset Martina

På skolan har vi ett samarbeta med Barnsjukhuset Martina. Vi är hemskt glada och stola över samarbetet då det ger oss möjlighet att ge elevhälsa av bästa kvalitet trots att vi är en liten verksamhet.

Utöver det mer traditionella vårdgivarsamarbetet har det varit viktigt för båda parter att vi agerar som engagerade samhällsaktörer utifrån våra båda professioner för att bidra till att barn och ungas utveckling lyfts fram och ges mer fokus. Utöver möjligheten för våra elever att komma till Barnsjukhuset Martinas närakut vid behov omfattar även samarbetet ömsesidiga utbildningstillfällen, informationsspridning och delaktighet i gemensamma forskningsprojekt där skolans elevhälsoteam spelar en aktiv och viktig roll.