Elevhälsa

Elevhälsa

Vi är en vanlig skola som är öppen för alla. Samtidigt vill vi skapa en lärmiljö i framkant. Förutom att vi har små klasser erbjuder vi också ett utökat elevhälsoteam som finns på plats i det dagliga arbetet i klassrummet. Tillsammans med elever och pedagoger arbetar elevhälsoteamet aktivt och direkt med elevernas utveckling över hela skoldagen. 

Ansvarig lärare, elevhälsoteam och fritidshem arbetar tvärdisciplinärt med fokus på samförstånd och samordning för att kunna vara ett mer effektivt stöd i undervisningen för att antingen utmana elever i framkant eller stötta och täppa till luckor där det behövs.

Var befinner sig eleven?

Barn som tycker att det är klurigt att lära sig läsa, skriva och räkna går ofta miste om glädjen i att få upptäcka och lära nytt. Genom att uppleva känslan av att lyckas, om och om igen, bygger barnen upp sin självkänsla och sitt självförtroende. 

För att kunna hjälpa våra elever så behöver vi förstå deras individuella drivkrafter såväl som vad som är svårt. När barnen börjar på skolan genomgår samtliga elever en individuell kartläggning som sker tillsammans med vårdnadshavare, elevhälsa och pedagoger. 

Vi är hemskt glada och stolta över att kunna kalla oss en lexploreskola. Alla elever i årskurs 1-3 gör regelbundet tester i Lexplore för att följa elevernas läsutveckling. Det här är ett exempel på en del av den kartläggning, utöver Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd, som vi löpande genomför för att kunna ge elever och föräldrar en bra bild av deras individuella utveckling kopplat till elevens personliga mål och kunskapskrav för årskursen.

Skolans verksamhet utgår från den senaste vetenskapliga forskningen inom pedagogik i kombination med en öppenhet för att lära oss av våra elever och deras berättelser varje dag.

Specialiserad undervisning

Våra lärare och specialiserade elevhälsoteam har lång erfarenhet och kunskap inom just ämnena svenska och matematik. Detta innebär rent konkret att vi arbetar med att utveckla barnens visuella minne, kroppsmedvetenhet, hållning, uppmärksamhetskontroll och att skriva för hand. All individanpassad undervisning är direkt kopplad till läroplanen och arbetet i klassrummet.