Elevhälsa

Elevhälsa

Hos oss finns allt under ett tak. Skolan kan erbjuda en unik lärmiljö genom att ha logoped/specialpedagog och arbetsterapeut på plats i det dagliga arbetet i klassrummet. Det utökade elevhäloteamet arbetar aktivt och direkt med elevernas utveckling genom att finnas där eleverna och pedagogerna finns. Tillsammans med ansvarig lärare arbetar elevhälsoteam och fritidshem tvärdisciplinärt med fokus på samförstånd och samordning för att kunna vara ett mer effektivt stöd i undervisningen.

Var befinner sig eleven?

Barn som tycker att det är klurigt att lära sig läsa, skriva och räkna går ofta miste om glädjen i att få upptäcka och lära nytt. Genom att uppleva känslan av att lyckas, om och om igen, bygger barnen upp sin självkänsla och sitt självförtroende. 

För att kunna hjälpa våra elever så behöver vi förstå deras individuella drivkrafter såväl som vad som är svårt. När barnen börjar på skolan genomgår samtliga elever en individuell kartläggning som sker tillsammans med vårdnadshavare, elevhälsa och pedagoger. 

Kartläggningen utgör sedan grunden för den individuella utvecklingsplanen (IUP) som syftar till att eleven ska nå sina personliga mål och kunskapskraven enligt läroplanen för grundskolan. IUP är ett levande dokument där alla i elevens närhet har möjlighet att  bidra till att dokumentera dess utmaningar och utveckling. Exempelvis kan framsteg med läsningen hemma vid köksbordet också synliggöras och stärka barnets tro på sig själv.

Skolans verksamhet utgår från den senaste vetenskapliga forskningen inom pedagogik och utvecklingen inom det neuropsykiatriska området, i kombination med en öppenhet för att lära oss av våra elever och deras berättelser.

Specialiserad undervisning

På skolan ger vi våra elever ett specifikt pedagogiskt stöd till skillnad från det mer generella stöd vi ofta ser i klassrummen i grundskolan idag. Våra specialiserade lärare bidrar till att täppa till luckorna för barn som behöver mer specifika metoder för att lära sig läsa, skriva och räkna.

Det innebär att lärarna och elevhälsans gemensamma arbete fokuserar på att utveckla avkodningsstrategier för läsning, ljudfärdigheter, avkodning av ord, läsförståelse och utökade skrivkunskaper. Skolan kan även erbjuda ögonrörelsekontroll för att stödja läsning.

Inom matematiken fokuserar vi på att minnas numerisk fakta, göra abstrakt lärande mer konkret, strategier och ramverk för problemlösning och öka förståelsen för problemformulering vid lästal.

Pedagogiken utgår även från sensoriska, motoriska och perceptuella färdigheter för att stödja eleverna i arbetet med att följa läroplanen. Detta innebär rent konkret att vi arbetar med att utveckla barnens visuella minne, kroppsmedvetenhet, hållning, uppmärksamhetskontroll och att skriva för hand. All individanpassad undervisning är direkt kopplad till läroplanen och arbetet i klassrummet.